A la Virgen de los Desamparados


A continuación transcribo dos poemas escritos por encargo y dedicados a la Virgen de los Desamparados. Accedí por la persona que los pidió y por la devoción a Nuestra Señora la Virgen de los Desamparados. Fueron leídos por las Reinas Infantil y Mayor de las fiestas del barrio de San Rafael, de Tavernes Blanques, durante la ofrenda de flores realizada el domingo, día 2 de septiembre de 2012. Se encuentran escritos en valenciano lo cual entraña una especial dificultad por no ser mi lengua de uso común. Tras la alegría inicial y los esfuerzos adicionales, el resultado es el que se puede leer a continuación. La traducción al castellano se encuentra al final del documento. No soy quien para juzgarlos pero sí para afirmar que se encuentran elaborados con mucho cariño y devoción. Deseo que guste o, al menos, no disgusten.


– I –

Mare de Déu dels Desamparats
Mareta meua, mareta nostra.

Mare dels iaios que ens recorden
els seus costums i tradicions,

Mare dels pares que mantenen
vius els valors i les il.lusions
per ser bons i devots cristians.

Mare dels joves i dels xiquets
que ofereixen estudis i jocs
a la més bonica devoció
que en la Terra Déu ens ha donat.

Ací t’oferim les nostres flors
plenes de força, llum i colors
embargats de gran emoció
que sorgix dels nostres sincers cors.

Roses rotges de la passió
que tots els valencians senten
per la mare geperudeta
i que es depositen als teus peus
amb gran respecte i admiració.

Grocs, simbols de la riquesa
que en la nostra ànima desborda
al contemplar tanta bellesa
que reflecteix l’amor de Déu.

Verds rebossants de l’esperança
que tot un poble deposita
en la flor plena de puresa
que ens ama i ens abraça.

També tenim els colors morats
que són prena del nostre agraïment
quan en els moments de tristesa
no ens has deixat desamparats.

Eixos ulls tenen tanta dolçor
i és la teua cara tan bonica,
que no em canse de mirar-te,
de contemplar-te i d’admirar-te
oblidant qualsevol dolor.

Vulguera donar-te moltes flors
i engalanar els nostres carrers
amb rics brocats i banderoles
d’este poble que t’ha enamorat.

Vulguera cantar-te una cançó
i que toquen moltes campanes,
llançant al cel els seus sons
d’este poble que has emparat.

Vulguera ser com un somni,
que furtara a les estreles
la nit del foc, el foc de la nit
d’este poble que has protegit.

Vulguera donar moltes coses:
joies, flors, moltes cançons, riqueses.
mes no puc, poques coses tinc.
Només puc oferir-te la meua oració
per tots els que venim ací
i pels que ací no han vingut,
perquè d’allò més segur
que tots junts el senten
amb profunda devoció
quan criden:

Taverners, tots a una veu
Vixca la Mare de Deu!!!
– II –


Verge dels Desamparats,
font del més pur amor,
got d’insigne devoció,
mareta del Bon Pastor,
reina de la  nostra oració
eres el major tresor
que tot un poble ha somiat,
que tot un regne ha conquistat.

Portant roses i clavels,
assussenes i lliris,
tot el barri de Sant Rafel
ací ha vingut als teus peus
per a donar les seues ofrenes
a la dolça mare de Déu.

Presa aquests rams de flors
que t’oferim amb el cor.
Presa nostres il.lusions,
nostres fatigues, les nostres veus
que et donen sempre gràcies
per tants i tants favors
que solamente coneix Déu.

Perquè quan en l’horitzó
apareixen negres nuvolots,
quan la freda foscor
ens ofega en la seua tristesa,
quan arriben els mals rumors,
quan les penúries vénen al món,
el poble, trist i malferit,
la seua pregària alça als cels,
confiant que ha sigut escoltat,
confiat que ha sigut emparat
per la reina dels Àngels
per la Mare dels Desamparats.

Mare et vull demanar
pels angelets no nascuts,
per totes les famílies
que patixen dificultats
econòmiques, socials,
físiques i morals;
pels dements i els malalts;
pels ancians abandonats
en les seues residències;
pels matrimonis trencats;
pels que ploren en soletat;
pels que necessiten consol,
refugi, pau i caritat.

Perquè sapiem donar
tot el que necessiten
i on no podem arribar
que els protegisca el teu mant
sempre protector i emparat
per la santa mà del teu Fill.

Mare meua intercessora
sempre atenta, sempre pendent
ara i qualsevol hora,
que mai  s’ha pogut dir
que cap de què a tu acudixen
ha quedat desamparat.

Mare meua bondadosa
tot un Déu en tu s’ha fixat,
en la teua bellea graciosa,
en la teua efígie sobirana,
en els teus ulls celestials,
en el teu somriure sultana,
en la teua cara acollidora,
Senyora de la Pietat,
Mare dels Desafortunats.

Podria passar molt de temps
recitant els teus encants,
els teus dons, les teues gràcies,
però hui mareta no puc,
tinc el cap en un altre lloc,
i tinc els ulls plens de plors.
Tu com a mare, em comprens
perquè la meua xiqueta,
tota ella com una flor,
a la Geperudeta,
li ha entregat el seu cor.
Verge santa, Mare bella,
el meu cor va amb ella,
la meua ànima, el meu ser,
tot el meu cos tremola,
embargat per l'emoció
de veure la meua filla,
amb cristiana devoció
i et done mil gràcies
per esta visió.
Gràcies Mare admirable,
digna de veneració,
gràcies Mare amable,
gràcies Mare del Creador,
Mare auxili dels cristians,
reina de tots els sants,
Taverners tots a una veu
Vixca la mare de Déu.TRADUCCION
Al intentar “pensarlos”, originalmente, en valenciano, la traducción al castellano “difiere” a los matices originales. He intentado realizar la traducción respetando el texto original en la medida de lo posible.

– I –

Madre de los Desamparados
Madre mía, madre nuestra.

Madre de los abuelos que recuerdan
sus costumbres y tradiciones.

Madre de los padres que mantienen
vivos, valores e ilusiones
por ser buenos y devotos cristianos.

Madre de jóvenes y chiquillos,
que ofrecen estudios y juegos
a la más bonita devoción
que en la tierra Dios nos ha dado.

Te ofrecemos nuestras flores,
llenas de fuerza, luz y colores,
embargados de gran emoción
que sale de nuestros corazones.

Rosas rojas de la pasión
que todos los valencianos sienten
por la madre geperudeta (*)
y que se depositan a tus pies
con gran respeto y admiración.

Amarillos, símbolos de la riqueza
que en el alma desborda
al contemplar tanta belleza
que refleja el amor de Dios.

Verdes rebosantes de esperanza,
que todo un pueblo deposita,
en la flor llena de pureza
que nos ama y abraza.

Tenemos colores morados,
prenda de nuestro agradecimiento,
cuando en los momentos de tristeza,
no nos has dejado desamparados.

Esos ojos tienen tanta dulzor
y es tu cara tan bonita
que no me canso de mirarte,
de contemplarte y de admirarte,
olvidando cualquier dolor.

Quisiera darte muchas flores,
y engalanar las calles
con ricos bordados y banderas
de este pueblo que te ha enamorado.

Quisiera cantarte una canción
y que toquen muchas campanas,
lanzando al cielo los sonidos
de este pueblo que has amparado.

Quisiera ser como un sueño
que robara a las estrellas
la noche de fuego, el fuego de la noche
de este pueblo que has protegido.

Quisiera dar muchas cosas,
joyas, flores, canciones, riquezas,
pero no puedo, pocas cosas tengo.
Solo puedo ofrecerte mi oración,
por los que aquí han venido,
por lo más seguro
que todos juntos sienten
con profunda devoción
cuando gritamos:
Taberners, todos a una voz,
Viva la Madre de Dios.– II –

Virgen de los Desamparados,
fuente del más puro amor,
vaso de insigne devoción,
madre del Buen Pastor,
reina de nuestra oración
eres el mayor tesoro
que todo un pueblo ha soñado,
que todo un reino ha conquistado.

Llevando rosas y claveles,
azucenas y lirios,
todo el barrio de San Rafael,
ha venido a tus pies
para dar sus ofrendas
a la dulce madre de Dios.

Toma estos ramos de flores
que te ofrecemos de corazón.
Toma nuestras ilusiones,
nuestras fatigas, nuestras voces,
que te dan siempre gracias
por tantos y tantos favores
que solamente conoce Dios.

Porque cuando en el horizonte
aparecen negros nubarrones,
cuando la fría oscuridad
nos ahoga en su tristeza,
cuando llegan los malos rumores,
cuando las penurias vienen al mundo,
el pueblo, triste y malherido,
su plegaria alza a los cielos,
confiando que ha sido escuchado,
confiado que ha sido amparado,
por la reina de los ángeles,
por la madre de los Desamparados.

Madre te quiero pedir
por los angelitos no nacidos;
por todas las familias
que padecen dificultades
 económicas, sociales,
físicas y morales;
por los dementes y los enfermos,
por los ancianos abandonados
en sus residencias;
por los matrimonios rotos,
por los que lloran en soledad;
por los que necesitan consuelo,
refugio, paz y caridad.

Para que sepamos dar
todo lo que necesitan
y donde no podamos llegar
que les proteja tu manto,
siempre amparador y amparado
por la santa mano de tu Hijo.

Madre mía intercesora
siempre atenta, siempre pendiente,
ahora y cualquier hora,
que nunca se ha podido decir
que ninguno de los que a ti acuden
ha quedado desamparado.

Madre mía bondadosa,
todo un Dios en ti se ha fijado.
en tu belleza graciosa,
en tu efigie soberana,
en tus ojos celestiales,
en tu sonrisa sultana
en tu cara acogedora,
Señora de la Piedad,
Madre de los Desafortunados.

Podría pasar mucho tiempo
recitando tus encantos,
tus dones, tus gracias,
pero hoy madrecita no puedo,
tengo la cabeza en otro lugar,
y tengo los ojos llenos de lagrimas,
tú como madre, me comprendes
porque mi chiquilla,
toda ella como una flor,
a la Geperudeta, (*)
le ha entregado su corazón,
Virgen Santa, Madre bella,
mi corazón va con ella,
mi alma, mi ser,
todo mi cuerpo tiembla,
embargado por la emoción
de ver a mi hija,
con cristiana devoción
y te doy mil gracias
por esta visión.
Gracias Madre Admirable,
digna de veneración,
gracias Madre Amable,
gracias Madre del Creador,
Madre auxilio de los cristianos,
reina de todos los santos.
Taberners, todos a una voz,
viva la madre de Dios.

(*) Titulo cariñoso con el que los valencianos denominamos a la Virgen. Traducción literal sería, si no me equivoco, jorobadita. Se la llama así por la forma peculiar que tiene la imagen. En su orígenes se trataba de una imagen de la dormición de la Virgen, que al ser elevada adquiere esa peculiar forma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Miguel de Unamuno.

      ¡Hay que vivir! Y él me enseñó a vivir, él nos enseñó a vivir, a sentir la vida, a sentir el sentido de la vida, a sumergirnos en el...

– Contra hidalguía en verso -dijo el Diablillo- no hay olvido ni cancillería que baste, ni hay más que desear en el mundo que ser hidalgo en consonantes. (Luis Vélez de Guevara – 1641)

La Corona de Uganda

La Corona de Uganda

Seguidores

Páginas vistas en total

Mi lista de blogs